SAMORZĄD NOTARIALNY

Samorząd notarialny, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, tworzą wszyscy notariusze w Polsce.

Samorząd obejmuje izby notarialne - obecnie w Polsce działa ich 11 - oraz Krajową Radę Notarialną. Organami izby notarialnej, do której przynależność notariuszy w danym okręgu jest obowiązkowa, są walne zgromadzenie notariuszy izby oraz rada izby notarialnej.

Do zakresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy:

  • wybór prezesa i wiceprezesa oraz członków rady izby notarialnej
  • wybór członka Krajowej Rady Notarialnej
  • wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego
  • zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej
  • uchwalenie budżetu
  • ustalenie składek na określone cele
  • załatwianie innych spraw w zakresie działania notariatu

Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są:

  • zwyczajne - zwołuje je rada izby notarialnej w pierwszym kwartale każdego roku
  • nadzwyczajne - może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości albo na podstawie uchwały rady, albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład izby

Uczestnictwo notariuszy w walnym zgromadzeniu jest obowiązkowe. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków izby.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.